REPARERA, UNDERHÅLLA ELLER BYGGA OM

Länk till ändringsblanketten.  OmByggBegäran blankett.

För att undvika skador, såsom vattenskada, försämrad ventilation, brand, m.m., gäller följande regler när du skall reparera, underhålla eller bygga om i din lägenhet.

Målning, tapetsering och nya ytskikt på golv, utom i våtutrymmen

 

Målning, tapetsering och nya ytskikt på golv, utom i våtutrymmen, får göras utan tillstånd från föreningen. Vid inläggning av klinkergolv, i andra utrymmen än bad-och duschrum, måste s.k. ”stegljudsdämpning” läggas under klinkerplattorna för att inte störande ljud ska uppstå.

Installation av golvvärme måste godkännas av föreningen.

 

Förändring av bostadens planlösning eller ombyggnad av våtrum

 

Vid ändring av bostadens planlösning till exempel förändring av väggar eller dörrar, eller ombyggnad av våtrum, så ska innan start ritningar presenteras för föreningens styrelse för godkännande. Ingrepp i bärande konstruktioner får inte utföras.

Vid ombyggnad av våtrum, dusch och bad, krävs godkänd entreprenör med certifikat för våtrum. Detta gäller även byte av ytskikt så som t.ex. kakel. Namn på entreprenör skall meddelas föreningen innan arbetets start.

Vid byte av blandare (kran) i kök, bad- eller duschrum, skall den vara av nordiskt fabrikat. Detta för att minska risken för tryckstötar i vattenledningarna som kan leda till problem med vattenflöden och även vattenskador. (Grohe blandare fungerar också)

Efter att arbetena färdigställts ska medlemmen låta utföra och bekosta mätning av luftflöden så att ventilationen uppfyller ställda krav på bostadsutrymmen. Protokoll över mätningarna och nya ritningar och i förekommande fall även våtrumsintyg ska överlämnas till föreningen.

 

Rör- och elinstallationer

 

Rör och elinstallationer får endast utföras efter godkännande från föreningen och av  godkänd, och behörig entreprenör.

VVS-arbeten skall utföras enligt Branschregler 2016 :1.

Elarbeten skall utföras enligt de regler och bestämmelser som utfärdats av Elsäkerhetsverket.

Namn på entreprenör skall meddelas föreningen innan arbetets start. Efter arbetenas genomförande ska intyg och nya ritningar överlämnas till föreningen.

 

Byte av köksfläkt

 

”Spisfläkt” i kök skall vara kåpa/fläkt av typ alliance fläkt. Annan typ av spisfläkt får inte installeras utan tillstånd från styrelsen!

Vid byte av kåpa/fläkt i kök måste injustering av luftflöde utföras. Se vidare länk  

 

Husens fasader

 

Det är inte tillåtet att borra, spika eller montera någonting i husens fasader. Utelampor, infravärmare, spaljéer, klädhängare eller dylikt får inte monteras i fasaderna. Anledningen är att våra enstegstätade fasader är känsliga för inträngande fukt som kan leda till följdskador.

 

Konsekvenser

 

Om bostadrättsinnehavaren åsidosätter ovanstående regler genom att exempelvis låta utföra arbeten i strid med branschregler har föreningen rätt att begära att bostadsrättshavaren återställer, alternativt åtgärdar bristen. Ytterst äger föreningen rätten att åtgärda bristen på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.

 

Länk till ändringsblanketten. OmByggBegäran blankett.

 

Styrelsen 2018-10-15